Machine Learning Researcher
91544.png
kisspng-google-scholar-education-researc
dblp-512.png
iconmonstr-linkedin-3.png

Multi-agent Learning

      Multi-Agent Determinantal Q-Learning. 

Yang Y., Wen Y., Chen L., Wang J., Shao K., David M., and Zhang W.

ICML 2020

      Modelling Bounded Rationality in Multi-Agent Interactions by Generalized Recursive Reasoning.

Yang Y.*, Wen Y.*, Luo, R., and Wang J.

IJCAI 2020

      Alpha^Alpha-Rank: Practically Scaling Alpha-Rank through Stochastic Optimisation.

Yang Y.*, R Tutunov*, P Sakulwongtana, HB Ammar, and J Wang. 

AAMAS 2020

      Probabilistic Recursive Reasoning for Multi-agent Reinforcement Learning.

Yang Y.*, Wen Y.*, Luo R., Pan W., and Wang J.

ICLR 2019

      Mean Field Multi-agent Reinforcement Learning.

Yang Y., Luo R., Li M., Zhou M., Zhang W., and Wang J.

ICML 2018

      A Study of AI Population Dynamics with Million-agent Reinforcement Learning.

Yang Y.*, Yu L.*, Bai Y.*, Wang J., Zhang W., Wen Y. and Yu Y.

AAMAS 2018

      Bi-level Actor-Critic for Multi-agent Coordination.

H Zhang, W Chen, Z Huang, M Li, Yang Y., W Zhang, and J Wang

AAAI 2020

      Efficient Ridesharing Order Dispatching with Mean Field Multi-Agent Reinforcement Learning.

Li M., Qin Z., Jiao Y., Yang Y., Wang J., Wang C., Wu G., and  Ye J.

WWW 2019

      Factorised Q-Learning for Large-Scale Multi-Agent Systems.

Chen Y., Zhou M., Wen Y., Yang Y., Su Y., Zhang W., Zhang D, Wang J., and Liu H. 

DAI 2019

      Multi-agent Bidirectionally-Coordinated nets for learning to play StarCraft combat games.

Peng P., Wen Y., Yang Y. , Yuan Q., Tang Z., Long H. and Wang J.

NIPS 2017 Workshop

      Sequential Advertising Agent with Interpretable User Hidden Intents

Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

CIKM 2020

      SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving

Ming Zhou*Jun Luo*Julian Villela*Yaodong Yang*David RusuJiayu MiaoWeinan ZhangMontgomery AlbanIman FadakarZheng ChenAurora Chongxi HuangYing WenKimia HassanzadehDaniel GravesDong ChenZhengbang ZhuNhat NguyenMohamed ElsayedKun ShaoSanjeevan AhilanBaokuan ZhangJiannan WuZhengang FuKasra RezaeePeyman YadmellatMohsen RohaniNicolas Perez NievesYihan NiSeyedershad BanijamaliAlexander Cowen RiversZheng TianDaniel PalenicekHaitham bou AmmarHongbo ZhangWulong LiuJianye HaoJun Wang

CoRL 2020

20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
web-circle-circular-round_11-512.png
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
web-circle-circular-round_11-512.png
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
Unknown.jpg
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
Unknown.jpg
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
Unknown.jpg
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
web-circle-circular-round_11-512.png
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
Unknown.jpg
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
Unknown.jpg
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar
205-2055821_youtube-clipart-youtube-icon
web-circle-circular-round_11-512.png
web-circle-circular-round_11-512.png
205-2055821_youtube-clipart-youtube-icon
web-circle-circular-round_11-512.png
web-circle-circular-round_11-512.png
20-200182_png-file-svg-pdf-icon-transpar